Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/15253
Title: QUYỀN TỰ DO KINH DOANH THEO PHÁP LUẬT VIỆT NAM
Authors: Thạch, Huôn
Lê, Thị Lài B1502964
Keywords: Luật Thương mại
Issue Date: 2019
Abstract: Đề tài luận văn khái quát chung về quyền tự do kinh doanh, phân tích các quy định hiện hành về quyền tự do kinh doanh. Từ đó làm căn cứ để chỉ ra một số điểm bất cập trong hoạt động quản lý tổ chức kinh doanh và các kiến nghị giúp hoàn thiện quy định pháp luật về quyền tự do kinh doanh.
Description: 39 trang
URI: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/15253
Appears in Collections:Khoa Luật

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
1.3 MBAdobe PDF
Your IP: 3.234.211.61


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.