Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/15255
Title: Quyền tiếp cận thông tin trong lĩnh vực báo chí theo Pháp luật Việt Nam
Authors: Thạch, Huôn
Trần, Nguyên Khoa B1503146
Keywords: Luật Thương mại
Issue Date: 2019
Abstract: Đề tài luận văn trình bày khái quát chung về quyền tiếp cận thông tin trong lĩnh vực báo chí theo pháp luật Việt Nam. Nêu ra thực trạng, chỉ ra một số bất cập, đồng thời cũng đưa ra một số kiến nghị hoàn thiện pháp luật nhằm nâng cao hiệu quả trong việc thực hiệp quyền tiếp cận thông tin trong lĩnh vực báo chí.
Description: 56 tr
URI: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/15255
Appears in Collections:Khoa Luật

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
1.09 MBAdobe PDF
Your IP: 3.214.224.207


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.