Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/15263
Title: Pháp luật về tăng giảm vốn điều lệ của công ty trách nhiệm hữu hạn – hạn chế và hướng hoàn thiện
Authors: Cao, Nhất Linh
Nguyễn, Văn Khang B1502956
Keywords: Luật Thương mại
Issue Date: 2019
Abstract: Chương 1. Cơ sở lý luận liên quan đến hoạt động thay đổi vốn điều lệ của công ty trách nhiệm hữu hạn - Lý luận về công ty trách nhiệm hữu hạn: Khái niệm, phân loại, đặc điểm của công ty trach1 nhiệm hữu hạn. - Lý luận về vốn điều lệ và hoạt động thay đổi vốn điều lệ trong quá trình hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty. Chương 2. Quy định của pháp luật về hoạt động thay đổi vốn điều lệ của công ty trách nhiệm hữu hạn – Hạn chế và hướng hoàn thiện - Phân tích các quy định pháp luật có liên quan đến hoạt động tăng giảm vốn điều lệ cũng như tập trung nghiên cứu những khó khăn, vướng mắc và nguyên nhân dẫn đến bất cập liên quan đến việc tăng giảm vốn điều lệ của công ty trách nhiệm hữu hạn. - Phân tích trình tự, thủ tục thực hiện tăng giảm vốn điều lệ trong nội bộ công ty và đối với cơ quan Nhà nước. .
Description: 64tr.
URI: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/15263
Appears in Collections:Khoa Luật

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
1.5 MBAdobe PDF
Your IP: 3.235.179.111


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.