Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/1533
Title: Một số giải pháp phát triển kinh tế Việt Nam năm 2018
Authors: Nguyễn, Thị Hoài Thu
Dương, Thúy Hồng
Keywords: Phát triển kinh tế
Giải pháp
Việt Nam
Năm 2018
Issue Date: 2018
Series/Report no.: Tạp chí Kinh tế và Dự báo;Số 7 .- Tr.11-14
Abstract: Năm 2017, kinh tế Việt Nam đã có nhiều chuyển biến tích cực, đạt được nhiều kết quả nổi bật. Năm 2018, với những yếu tố thuận lợi nhất định của năm 2017, dự báo nhiều triển vọng khả quan cho nền kinh tế Việt Nam, nhưng đồng thời những thách thức khó khăn vẫn còn khá lớn. Để kinh tế Việt Nam năm 2018 phát triển hiệu quả, ổn định và bền vững, cần bàn nhiều hơn nữa về các giải pháp.
URI: http://172.18.63.105/jspui/handle/123456789/1533
ISSN: 0866-7120
Appears in Collections:Kinh tế và Dự báo

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_370.19 kBAdobe PDFView/Open
Your IP: 44.200.112.172


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.