Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/1537
Title: Một số giải pháp tăng cường thu hút FDI trong bối cảnh Cách mạng Công nghiệp 4.0
Authors: Lê, Thị Khánh Ly
Nguyễn, Thị Thúy
Keywords: FDI
Thu hút vốn đầu tư
Cách mạng Công nghiệp 4.0
Issue Date: 2018
Series/Report no.: Tạp chí Kinh tế và Dự báo;Số 7 .- Tr.19-21
Abstract: Cách mạng Công nghiệp 4.0 (CMCN 4.0) có thể mở ra những điều kiện thuận lợi để thu hút thêm vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI), nhưng đồng thời có thể tạo nên những rào cản trong việc tiếp cận nguồn vốn này. Bài viết đánh giá tác động của CMCN 4.0 đến việc thu hút FDI, từ đó, đề xuất một số giải pháp nhằm tăng cường thu hút nguồn vốn này hơn nữa.
URI: http://172.18.63.105/jspui/handle/123456789/1537
ISSN: 0866-7120
Appears in Collections:Kinh tế và Dự báo

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_246.6 kBAdobe PDFView/Open
Your IP: 3.235.174.99


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.