Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/15396
Title: Ãnh hưởng của các ion khoáng đa lượng đến sinh trưởng và tỉ lệ sống của tôm thẻ chân trắng (Litopenaus vannamei)
Authors: Lê, Quốc Việt
Trương, Quốc Phú
Lê, Thùy Linh
Keywords: Quản lý nguồn lợi thủy sản
Issue Date: 2018
Publisher: Trường Đại Học Cần Thơ
Abstract: Nghiên cứu được tiến hành từ tháng 8 đến tháng 11/2018, nhằm xác định ảnh hưởng của một số ion khoáng đa lượng trong nước lên sinh trưởng và tỉ lệ sống của tôm thẻ chân trắng. Thí nghiệm được bố trí gồm 6 nghiệm thức mỗi nghiệm thức lăp lại 4 lần. các nghiệm thức thí nghiệm gồm: NT1: không bổ sung khoáng; NT2: không bổ sing Ca2+; NT3: không bổ sung Mg2+; NT4: không bổ sung K+; NT5: không bổ sung SO42-; NT6: bổ sung đủ 4 loại khoáng. Nước dùng trong thí nghiệm có nồng độ 17ppt (nước ót pha với nước máy). Tôm thí nghiệm có kích cỡ 1,7 g được thuần hóa trong bể 2 m3 từ 1–3 ngày cho đến độ mặn theo yêu cầu thí nghiệm. Tôm được bố trí trong bể kính 30L với mật độ 10 con/30L. Tôm được cho ăn thỏa mãn bằng thức ăn 40% protein. Mẫu nước được thu mỗi tuần để xác định hàm lượng các khoáng đa lượng. Kết thúc thí nghiệm, thu toàn bộ tôm để xác định tốc độ và tỉ lệ sống. Kết quả nghiên cứu cho thấy hàm lượng Ca2+ và Mg2+giảm nhiều nhất, K+ và SO42- giảm không đáng kể. Tỉ lệ sống của tôm ở các nghiệm thức không bổ sung một loại khoáng thấp hơn so nghiệm thức bổ sung đầy đủ 4 loại khoáng và không bổ sung khoáng. Tỉ lệ các loại khoáng thay đổi lớn ở các nghiệm thức thí nghiệm. Hàm lượng khoáng không ảnh hưởng đến độ đàn hồi của cơ thịt tôm.
Description: 13tr.
URI: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/15396
Appears in Collections:Trường Thủy sản

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
403.42 kBAdobe PDF
Your IP: 44.192.115.114


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.