Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/15398
Title: Một số điều kiện ảnh hưởng đến quá trình tách chiết Lentinan từ nấm hương khô Việt Nam.
Authors: Hoàng, Phương Lan
Nguyễn, Thị Lan Anh
Nguyễn, Hà Việt
Hoàng, Danh Dự
Lê, Đăng Quang
Nguyễn, Đức Minh
Keywords: Lentinan
Nấm hương
Polysacarit
β-glucan
Issue Date: 2019
Series/Report no.: Khoa học & Công nghệ Việt Nam;Số 61(03) .-Tr.67-72
Abstract: Bài báo đề cập việc nghiên cứu khảo sát các điều kiện ảnh hưởng đến quá trình tách chiết Lentinan từ nấm hương ở Việt Nam với quy mô tách chiết 20 kg nguyên liệu khô/mẻ; trong đó, nước nóng RO được sử dụng làm dung môi tách chiết và etanol 950 làm dung môi kết tủa thu hồi sản phẩm. Trong nghiên cứu này, các tác giả đã dùng phương pháp phenol-sulfuric để xác định hàm lượng Lentinan (β-glucan), nguyên tắc là dựa trên sự hấp thụ tại bước sóng 490 nm của phức chất tạo bởi phenol và cacbohydrate. Kết quả đã xác định được các điều kiện thích hợp để tách chiết Lentinan từ nấm hương khô như sau: tỷ lệ nấm hương khô/nước = 1/2,5 (w/v); nhiệt độ dung môi chiết (nước RO): 1000C; thời gian chiết: 80 phút; tỷ lệ dịch chiết/etanol 950 = 1/2 (v/v).
URI: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/15398
ISSN: 1859-4794
Appears in Collections:Khoa học & Công nghệ Việt Nam

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_3.05 MBAdobe PDFView/Open
Your IP: 3.236.132.132


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.