Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/15418
Title: Xác định khoảng cách cắt thích hợp cho cây thức ăn xanh Moringa oleifera ở năm thứ nhất
Authors: Từ, Quang Hiển
Hoàng, Thị Hồng Nhung
Từ, Quang Trung
Keywords: Khoảng cách cắt
Moringa oleifera
Sản lượng
Issue Date: 2019
Series/Report no.: Khoa học & Công nghệ Việt Nam;Số 61(05) .-Tr.41-46
Abstract: Thí nghiệm này nhằm xác định khoảng thời gian thích hợp giữa 2 lứa thu hoạch, hay còn gọi là khoảng cách cắt (KCC) đối với cây thức ăn xanh Moringa oleifera trong năm thứ nhất. Thí nghiệm gồm 5 nghiệm thức (NT) tương ứng với 5 KCC khác nhau, đó là NT1: 30, NT2: 40, NT3: 50, NT4: 60 và NT5: 70 ngày. Mỗi NT được bố trí trên diện tích 24 m² với 5 lần nhắc lại. Thí nghiệm được bố trí theo mô hình khối hoàn toàn ngẫu nhiên. Kết quả cho thấy, tăng KCC từ 30 lên 50 ngày đã tăng sản lượng vật chất khô (VCK) từ 7,7 lên 10,15 tấn và tăng sản lượng protein thô từ 2,65 lên 3,475 tấn/ha/năm; tăng KCC lên 60 hoặc 70 ngày, sản lượng VCK và protein thô đều giảm xuống so với KCC 50 ngày. Tăng KCC đã làm giảm tỷ lệ protein thô trong VCK từ 34,42 xuống 31,71% và làm tăng tỷ lệ xơ trong VCK từ 7,02 lên 10,53%. Sản lượng VCK và sản lượng protein thô của KCC 40 và 50 ngày cao hơn rõ rệt so với các KCC khác nhưng giữa chúng không sai khác nhau có ý nghĩa thống kê. Vì vậy, nên thu hoạch M. oleifera với KCC 40 hoặc 50 ngày, tối ưu nhất là KCC 50 ngày.
URI: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/15418
ISSN: 1859-4794
Appears in Collections:Khoa học & Công nghệ Việt Nam

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_3.07 MBAdobe PDFView/Open
Your IP: 3.238.134.157


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.