Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/15424
Title: Trước ngưỡng cửa nền kinh tế số
Authors: Nguyễn, Đức Thành
Nguyễn, Cẩm Nhung
Keywords: Ngưỡng cửa nền kinh tế số
Issue Date: 2019
Series/Report no.: Khoa học & Công nghệ Việt Nam;Số 06 .-Tr.9-12
Abstract: “Trước ngưỡng cửa nền kinh tế số” là chủ đề của Báo cáo thường niên kinh tế Việt Nam năm 2019 đã được Viện Nghiên cứu Kinh tế và Chính sách (VEPR), Trường Đại học Kinh tế, Đại học Quốc gia Hà Nội công bố vào tháng 5/2019. Báo cáo năm 2019 tập trung đánh giá tổng thể khả năng chuyển đổi nền kinh tế số của Việt Nam với quan điểm cho rằng cần phải định vị được Việt Nam đang ở đâu trên lộ trình hướng tới tương lai nền kinh tế số để có những giải pháp và chiến lược tổng thể.
URI: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/15424
ISSN: 1859-4794
Appears in Collections:Khoa học & Công nghệ Việt Nam

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_2.43 MBAdobe PDFView/Open
Your IP: 3.238.204.31


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.