Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/15447
Title: Một số vấn đề về dư luận xã hội qua khảo sát các dân tộc ở hai tỉnh Hà Giang và Lạng Sơn
Authors: Lê, Quang Ngọc
Keywords: Dư luận xã hội
Dư luận xã hội vùng dân tộc thiểu số
Lạng Sơn
Hà Giang
Issue Date: 2019
Series/Report no.: Tạp chí Dân tộc học;Số 03 .- Tr.53-60
Abstract: Việt Nam là một quốc gia đa tộc người, với sự đa dạng về văn hóa và các quan hệ xã hội. Vì vậy, tìm hiểu dư luận xã hội, nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của người dân ở các vùng dân tộc thiểu số của cả nước có ý nghĩa rất quan trọng đối với sự phát triển kinh tế - xã hội, củng cố khối đại đoàn kết dân tộc và góp phần thúc đẩy sự phát triển bền vững đất nước trong bối cảnh mới. Dựa trên cơ sở điều tra 484 mẫu tại 11 dân tộc ở hai tỉnh Hà Giang và Lạng Sơn, bài viết này có mục tiêu đưa ra một số nhận xét ban đầu và gợi mở những nghiên cứu tiếp theo về dư luận xã hội ở vùng dân tộc thiểu số ở nước ta trong thời gian tới.
URI: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/15447
Appears in Collections:Dân tộc học

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_419.54 kBAdobe PDFView/Open
Your IP: 3.214.184.223


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.