Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/15450
Title: Tết nhảy của người Dao Quần Chẹt trong phát triển du lịch tỉnh Thái Nguyên
Authors: Đàm, Thị Uyên
Mai, Thị Hồng Vĩnh
Keywords: Tết nhảy
Du lịch
Thái Nguyên
Người Dao Quần Chẹt
Issue Date: 2019
Series/Report no.: Tạp chí Dân tộc học;Số 03 .- Tr.81-87
Abstract: Tết nhảy là một nghi lễ đặc trưng trong sinh hoạt tín ngưỡng của người Dao Quần Chẹt ở Thái Nguyên. Do nghi lễ chứa đựng nhiều giá trị văn hóa truyền thống nên có vai trò quan trọng đối với đời sống tộc người. Tính độc đáo trong nội dung và hình thức của Tết nhảy có khả năng đáp ứng nhu cầu hiểu biết về bản sắc văn hóa tộc người và giải trí của du khách. Do đó, Tết nhảy được xem là một tiềm năng du lịch ở tỉnh Thái Nguyên cần được khai thác một cách hợp lý góp phần phát triển du lịch ở địa phương.
URI: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/15450
Appears in Collections:Dân tộc học

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_417.41 kBAdobe PDFView/Open
Your IP: 3.214.184.223


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.