Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/15476
Title: Đời sống tinh thần của người Cơ Ho ở Lâm Đồng qua các hoạt động lễ hội kỳ dịp dưới tiếp cận Lý thuyết Đô thị hóa
Authors: Nguyễn, Thị Thu Hà
Nguyễn, Thị Như Thúy
Keywords: Cơ Ho
Đô thị hóa
Lễ hội đâm trâu
Lễ hội mừng lúa mới
Văn hóa cồng chiêng
Issue Date: 2019
Series/Report no.: Khoa học Xã hội và Nhân văn;Tập 5, Số 01 .- Tr.54-68
Abstract: Bài viết này tập trung phân tích đời sống tinh thần của người Cơ Ho tỉnh Lâm Đồng qua các hoạt động lễ hội kỳ dịp dưới tiếp cận Lý thuyết Đô thị hóa. Để làm rõ những biến đổi về đời sống tinh thần qua các hoạt động lễ hội kỳ dịp, chúng tôi tập trung phân tích những biến đổi thông qua các hoạt động: lễ hội đâm trâu, mừng lúa mới, lễ hội văn hóa cồng chiêng, lễ hội mừng giáng sinh, đón năm mới trong đời sống đồng bào Cơ Ho tại địa bàn nghiên cứu. Có nhiều nguyên nhân dẫn đến sự biến đổi đời sống tinh thần như sự phát triển của nền kinh tế thị trường, quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa, đặc biệt là quá trình đô thị hóa. Các nhà xã hội học khi phân tích về Lý thuyết Đô thị hóa, chủ yếu nhấn mạnh vào sự tăng trưởng kinh tế, phát triển công nghiệp, quá trình di dân, biến đổi dân số chứ chưa quan tâm nhiều đến thay đổi đời sống tinh thần. Kết quả nghiên cứu về biến đổi đời sống tinh thần của người Cơ Ho tại Lâm Đồng thông qua các hoạt động lễ hội kỳ dịp là một trong những căn cứ để đề xuất các biện pháp bão tồn và phát huy bản sắc văn hóa của đồng bào dân tộc Cơ Ho nói riêng và đồng bào dân tộc thiểu số nói chung. Trong giới hạn nội dung bài viết, chúng tôi tập trung vào ba khía cạnh: (i) Khái lược về người Cơ Ho ở Lâm Đồng và Lý thuyết Đô thị hóa, (2) Những biến đổi về đời sống tinh thần qua các hoạt động lễ hội kỳ dịp dưới tiếp cận Lý thuyết Đô thị hóa, (3) Bảo tồn và phát huy giá trị văn hóa truyền thống qua các hoạt động lễ hội kỳ dịp.
URI: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/15476
ISSN: 2354-1172
Appears in Collections:Khoa học Xã hội & Nhân văn

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_6.08 MBAdobe PDFView/Open
Your IP: 3.234.244.181


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.