Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/15492
Title: Ảnh hưởng của liên kết Spin quỹ đạo lên tính chất điện tử của MₒS₂ đơn lớp
Authors: Nguyễn, Văn Hiếu
Nguyễn, Văn Chương
Lê, Thị Thu Phương
Lê, Công Nhân
Nguyễn, Ngọc Hiếu
Keywords: MₒS₂ đơn lớp
Tính chất điện tử
Lý thuyết phiếm hàm mật độ
Issue Date: 2018
Series/Report no.: Tạp chí Khoa học;Số 30 .- Tr.08-12
Abstract: Trong bài báo này, chúng tôi nghiên cứu ảnh hưởng của liên kết Spin quỹ đạo lên tính chất điện tử của MₒS₂ đơn lớp được đặt trong điện trường bằng lí thuyết phiếm hàm mật độ. Các tính toán của chúng tôi đã chỉ ra rằng, có sự tách các vùng con ở lân cặn mức Fermi trong cấu trúc vùng năng lượng điện tử của MₒS₂ đơn lớp khi xét đến liên kết quỹ đạo Spin. Bên cạnh đó, chúng tôi nhận thấy rằng đã xảy ra sự chuyển pha bán dẫn - kim loại trong MₒS₂ đơn lớp khi điện trường ngoài bằng 1,0 V/Â.
URI: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/15492
ISSN: 1859-4603
Appears in Collections:Khoa học Trường ĐH Sư phạm - Đại học Đà Nẵng

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_2.21 MBAdobe PDFView/Open
Your IP: 44.192.254.246


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.