Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/15498
Title: Vấn đề giáo dục phụ nữ trên Nam Phong tạp chí (1917-1934)
Authors: Phạm, Thị Thu Hà
Keywords: Phụ nữ
Giáo dục phụ nữ
Nam Phong tạp chí
Giới
Xã hội Nam quyền
Issue Date: 2018
Series/Report no.: Tạp chí Khoa học;Số 30 .- Tr.44-49
Abstract: Vấn đề giáo dục phụ nữ trên báo chí tiếng Việt đầu thế kỉ XX nói chung và Nam Phong tạp chí nói riêng đã được một số nhà nghiên cứu quan tâm. Tuy vậy, tập trung vào vấn đề giáo dục phụ nữ ở độ tư tưởng quan niệm, nội dung trên Nam Phong tạp chí (1917 - 1934) thì còn khá mờ nhạt. Hướng đến điều này chúng tôi, một mặt, đặt Nam Phong trong bối cảnh báo chí thời kì này là của báo chí chính quyền thực dân và Việt Nam giai đoạn này là một nước chịu ảnh hưởng của Nho giáo, lễ giáo phong kiến cũng bị coi là nguồn gốc của sự bất bình đẳng nam nữ [4, tr.100]; mặt khác, cách tiếp cận vấn đề giáo dục phụ nữ của Nam Phong tạp chí không nặng tính lí thuyết mà thiên về tính thực tiễn (báo chí phải phản ánh bản chất của hiện thực xã hội) của vấn đề phụ nữ khi họ đang đối mặt với một xã hội nam quyền với rất nhiều định kiến. Từ đây, Nam Phong tạp chí không chú trọng nêu lên một quan niệm thật đầy đủ về vấn đề “Nam nữ bình quyền", “Giải phóng phụ nữ",... Trái lại, những người chủ trương tờ tạp chí này chú trọng đặt vấn đề giáo dục phụ nữ “đúng" với thực trạng xã hội đương thời, xét từ nhu cầu tiến hóa xã hội một cách tự nhiên nhất. Qua đó, bài báo cũng chỉ ra những đóng góp quan trọng của Nam Phong tạp chí về mặt tư tưởng, quan niệm trong việc tiếp cận vấn đề giáo dục phụ nữ ở nước ta từ những bước khởi đầu của nó.
URI: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/15498
ISSN: 1859-4603
Appears in Collections:Khoa học Trường ĐH Sư phạm - Đại học Đà Nẵng

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_2.61 MBAdobe PDFView/Open
Your IP: 18.205.56.183


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.