Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/1553
Title: Mô hình liên kết trong phát triển du lịch vùng Trung du và miền núi phía Bắc
Authors: Hoàng, Văn Hoa
Trần, Thị Vân Hoa
Keywords: Phát triển du lịch
Mô hình liên kết
Trung du và miền núi phía Bắc
Issue Date: 2018
Series/Report no.: Tạp chí Kinh tế và Dự báo;Số 7 .- Tr.40-43
Abstract: Trung du và miền núi phía Bắc là vùng có tiềm năng phát triển du lịch nên việc liên kết phát triển trong lĩnh vực này sẽ tạo điều kiện phát huy tối đa lợi thế du lịch của Vùng, hạn chế các rào cản về hành chính, khắc phục tình trạng chia cắt manh mún trong phát triển ở từng địa phương, thúc đẩy phát triển du lịch theo hướng bền vững. Bài viết trình bày thực trạng liên kết phát triển du lịch ở vùng Trung du và miền núi phía Bắc. Trên cơ sở đó đề xuất mô hình và giải pháp thúc đẩy liên kết phát triển du lịch của Vùng trong những năm tới.
URI: http://172.18.63.105/jspui/handle/123456789/1553
ISSN: 0866-7120
Appears in Collections:Kinh tế và Dự báo

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_356.19 kBAdobe PDFView/Open
Your IP: 54.91.62.236


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.