Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/1564
Title: Đánh giá hiệu quả kinh tế của doanh nghiệp từ ngành dệt may
Authors: Nguyễn, Đức Kiên
Lê, Tiến Trường
Keywords: Doanh nghiệp
Hiệu quả kinh tế
Hoạch định chiến lược
Ngành Dệt may
Issue Date: 2018
Series/Report no.: Tạp chí Cộng sản;Số 135 .- Tr.75-79
Abstract: Hiệu quả của doanh nghiệp không chỉ được đo bằng lợi nhuận. Để bảo đảm tính khách quan, toàn diện và đánh giá một cách đầy đủ hơn về đóng góp của doanh nghiệp vào nền kinh tế, cần có cái nhìn tổng hợp hơn thông qua cả những đóng góp xã hội. Với cách nhìn này, những nhà hoạch định chiến lược có thể đưa ra những quyết sách chính xác ở tầm vĩ mô, tạo động lực cho đất nước phát triển theo hướng bền vững cả về kinh tế lẫn an sinh xã hội.
URI: http://172.18.63.105/jspui/handle/123456789/1564
ISSN: 0866-7276
Appears in Collections:Cộng sản

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
2.73 MBAdobe PDF
Your IP: 3.236.232.99


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.