Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/1565
Title: Chủ nhân xây dựng nông thôn mới - Bài toán thêm lời giải
Authors: Hải Sơn
Keywords: Nông dân
Nông thôn mới
Đảng Cộng sản Việt Nam
Phát triển nông nghiệp
Issue Date: 2018
Series/Report no.: Tạp chí Cộng sản;Số 135 .- Tr.80-83
Abstract: Cùng với nhịp phát triển của đất nước, dưới sự lãnh đạo của Đảng, giai cấp nông dân đã có sự đổi thay rất nhiều cả về số lượng, chất lượng, điều kiện sản xuất và an sinh xã hội.., và ngày càng vững vàng với vị trí, vai trò là chủ nhân của phát triển nông nghiệp, xây dựng nông thôn mới.
URI: http://172.18.63.105/jspui/handle/123456789/1565
ISSN: 0866-7276
Appears in Collections:Cộng sản

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
2.18 MBAdobe PDF
Your IP: 100.24.125.162


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.