Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/1575
Title: Phát huy kết quả năm 2017, nỗ lực phấn đấu thực hiện thắng lợi mục tiêu, nhiệm vụ năm 2018
Authors: Nguyễn, Xuân Phúc
Keywords: Phát triển kinh tế - xã hội
Việt Nam
Issue Date: 2018
Series/Report no.: Tạp chí Cộng sản;Số 905 .- Tr.3-9
Abstract: Năm 2017, toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta đã đồng tâm, hiệp lực vượt qua khó khăn, thách thức, đạt nhiều kết quả quan trọng, toàn diện trên tất cả các lĩnh vực; tạo tiền đề quan trọng để các cấp, các ngành, cộng đồng doanh nghiệp và nhân dân cả nước tiếp tục nỗ lực phấn đấu thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2018 và 5 năm 2016 - 2020 theo các nghị quyết của Đảng và Quốc hội.
URI: http://172.18.63.105/jspui/handle/123456789/1575
ISSN: 0866-7276
Appears in Collections:Cộng sản

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
4.61 MBAdobe PDF
Your IP: 3.238.111.130


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.