Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/1585
Title: Những kết quả nổi bật của ngành Tài chính trong năm 2017 và giải pháp cho năm 2018
Authors: Đinh, Tiến Dũng
Keywords: Ngành Tài chính
Bối cảnh kinh tế
Thành tựu
Giải pháp
Issue Date: 2018
Series/Report no.: Tạp chí Cộng sản;Số 905 .- Tr.31-37
Abstract: Nhiệm vụ tài chính - ngân sách nhà nước năm 2017 được triển khai trong bối cảnh kinh tế thế giới và trong nước có nhiều khó khăn, song nhờ nỗ lực đẩy mạnh thực hiện các nghị quyết của Đảng, Quốc hội, sự chỉ đạo sát sao, kịp thời của Chính phủ, sự nỗ lực phấn đấu của cả hệ thống chính trị từ Trung ương đến địa phương, toàn ngành tài chính đã hoàn thành tốt nhiệm vụ. Nhìn lại những thành tựu và đề ra những giải pháp là cần thiết để ổn định hơn nữa kinh tế vĩ mô trong năm 2018.
URI: http://172.18.63.105/jspui/handle/123456789/1585
ISSN: 0866-7276
Appears in Collections:Cộng sản

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
5.45 MBAdobe PDF
Your IP: 3.238.111.130


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.