Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/16031
Title: Đánh giá độ phì nhiêu tự nhiên của đất nông nghiệp tỉnh Hậu Giang
Authors: Trần, Xuân Miễn
Dương, Đăng Khôi
Lê, Xuân Lộc
Keywords: Độ phì nhiêu đất
Đánh giá đa chỉ tiêu (MCE)
Hậu Giang
Issue Date: 2018
Series/Report no.: Tạp chí Nông nghiệp và Phát triển nông thôn;Số 334 .-Tr.47-54
Abstract: Công tác đánh giá độ phì tự nhiên của đất theo định kỳ có ý nghĩa đặc biệt quan trọng nhằm cung cấp thông tin hữu ích cho người sản xuất, cơ quan quản lý về thực trạng độ phì tự nhiên của đất tại địa phương, đồng thời làm cơ sở cho việc quản lý và sử dụng đất hiệu quả. Mục đích của bài báo này là đánh giá phân hạng độ phì tự nhiên của đất nông nghiệp tỉnh Hậu Giang, góp phần đề xuất biện pháp quản lý và sử dụng đất nông nghiệp theo hướng bền vững. Đánh giá phân hạng độ phì tự nhiên của đất được thực hiện theo phương pháp phân tích đa chỉ tiêu (MCE). Kết quả đánh giá cho biết hầu hết diện tích đất nông nghiệp tỉnh Hậu Giang còn duy trì được độ phì tự nhiên khá tốt. Diện tích đất nông nghiệp có mức độ phì tự nhiên cao chiếm tỷ lệ lớn (72,03%). Diện tích đất nông nghiệp có mức độ phì tự nhiên trung bình chiếm tỷ lệ thấp hơn (23,07%). Diện tích đất nông nghiệp có mức độ phì tự nhiên thấp chiếm tỷ lệ nhỏ nhất (4,90%). Khu vực có mức độ phì tự nhiên trung bình và thấp được khuyến cáo thường xuyên bổ sung phân chuồng và phân xanh cho đất, kết hợp quản lý cân bằng dinh dưỡng đất theo hướng đầu vào lớn hơn đầu ra qua thu hoạch sản phẩm nông nghiệp và rửa trôi.
URI: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/16031
ISSN: 1859-4581
Appears in Collections:Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_797.45 kBAdobe PDFView/Open
Your IP: 100.28.0.143


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.