Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/16031
Nhan đề: Đánh giá độ phì nhiêu tự nhiên của đất nông nghiệp tỉnh Hậu Giang
Tác giả: Trần, Xuân Miễn
Dương, Đăng Khôi
Lê, Xuân Lộc
Từ khoá: Độ phì nhiêu đất
Đánh giá đa chỉ tiêu (MCE)
Hậu Giang
Năm xuất bản: 2018
Tùng thư/Số báo cáo: Tạp chí Nông nghiệp và Phát triển nông thôn;Số 334 .-Tr.47-54
Tóm tắt: Công tác đánh giá độ phì tự nhiên của đất theo định kỳ có ý nghĩa đặc biệt quan trọng nhằm cung cấp thông tin hữu ích cho người sản xuất, cơ quan quản lý về thực trạng độ phì tự nhiên của đất tại địa phương, đồng thời làm cơ sở cho việc quản lý và sử dụng đất hiệu quả. Mục đích của bài báo này là đánh giá phân hạng độ phì tự nhiên của đất nông nghiệp tỉnh Hậu Giang, góp phần đề xuất biện pháp quản lý và sử dụng đất nông nghiệp theo hướng bền vững. Đánh giá phân hạng độ phì tự nhiên của đất được thực hiện theo phương pháp phân tích đa chỉ tiêu (MCE). Kết quả đánh giá cho biết hầu hết diện tích đất nông nghiệp tỉnh Hậu Giang còn duy trì được độ phì tự nhiên khá tốt. Diện tích đất nông nghiệp có mức độ phì tự nhiên cao chiếm tỷ lệ lớn (72,03%). Diện tích đất nông nghiệp có mức độ phì tự nhiên trung bình chiếm tỷ lệ thấp hơn (23,07%). Diện tích đất nông nghiệp có mức độ phì tự nhiên thấp chiếm tỷ lệ nhỏ nhất (4,90%). Khu vực có mức độ phì tự nhiên trung bình và thấp được khuyến cáo thường xuyên bổ sung phân chuồng và phân xanh cho đất, kết hợp quản lý cân bằng dinh dưỡng đất theo hướng đầu vào lớn hơn đầu ra qua thu hoạch sản phẩm nông nghiệp và rửa trôi.
Định danh: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/16031
ISSN: 1859-4581
Bộ sưu tập: Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
_file_797.45 kBAdobe PDFXem
Your IP: 100.28.0.143


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.