Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/16035
Title: Thực trạng và triển vọng về hợp tác quốc tế ở biển Đông giữa các nước ASEAN
Authors: Nguyễn, Thanh Minh
Keywords: Hợp tác quốc tế về biển Đông
Chủ quyền biển đảo
Biển Đông
Việt Nam
Issue Date: 2018
Series/Report no.: Tạp chí Những vấn đề Kinh tế và Chính trị thế giới;Số 04 .- Tr.41-51
Abstract: Hợp tác trên biển trong bối cảnh hiện nay là nhu cầu cấp thiết đối với hầu hết các khu vực biển trên toàn thế giới. Hợp tác quốc tế về biển giữa các nước góp phần tăng cường xây dựng lòng tin, thúc đẩy phát triển các lĩnh vực kinh tế biển và làm giảm nguy cơ xung đột. Khu vực biển Đông đang tồn tại nhiều bất đồng mâu thuẫn về tranh chấp chủ quyền, quyền chủ quyền và quyền tài phán quốc gia do lịch sử để lại. Tranh chấp chủ quyền biển đảo ở biển Đông đang có nhiều diễn biến phức tạp cả trên thực địa cũng như trong các diễn đàn ngoại giao song phương và đa phương. Do đó, hợp tác quốc tế ở biển Đông giữa các quốc gia ASEAN trong bối cảnh hiện nay đã trở thành nhu cầu cấp thiết, vấn đề này cần được chú trọng nghiên cứu chuyên sâu để góp phần tham vấn chính sách. Trên tinh thần đó, bài viết sẽ góp phần làm sáng tỏ thực trạng hợp tác quốc tế trên biển trong một số lĩnh vực cụ thể hiện nay giữa các quốc gia trong khu vực biển Đông và đưa ra những nhận định đánh giá về triển vọng trong thời gian tới.
URI: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/16035
ISSN: 0868-2984
Appears in Collections:Những vấn đề Kinh tế & chính trị thế giới

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_9.12 MBAdobe PDFView/Open
Your IP: 3.238.125.76


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.