Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/16036
Title: Vai trò của doanh nghiệp nhỏ và vừa với tăng trưởng kinh tế Việt Nam
Authors: Nguyễn, Thúy Quỳnh
Nguyễn, Khánh Huyền
Lăng, Hoàng Lâm
Keywords: Doanh nghiệp nhỏ và vừa
Tăng trưởng kinh tế
Môi trường kinh doanh
Việt Nam
Issue Date: 2018
Series/Report no.: Tạp chí Những vấn đề Kinh tế và Chính trị thế giới;Số 04 .- Tr.52-60
Abstract: Sử dụng dữ liệu vĩ mô giai đoạn 2003 – 2016, bài viết đã chỉ ra vai trò của doanh nghiệp nhỏ và vừa (DNNVV) đối với thúc đẩy tăng trưởng kinh tế ở Việt Nam, đồng thời các chính sách cải thiện môi trường kinh doanh của Chính phủ đã tạo điều kiện cho DNNVV phát triển, tạo ra công ăn việc làm, giải quyết các vấn đề xã hội, đóng góp tích cực vào tăng trưởng GDP bình quân đầu người. Bên cạnh đó, việc thúc đẩy xuất khẩu và giữ ổn định lạm phát là các yếu tố quan trọng để kinh tế Việt Nam phát triển bền vững trong thời gian qua.
URI: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/16036
ISSN: 0868-2984
Appears in Collections:Những vấn đề Kinh tế & chính trị thế giới

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_6.23 MBAdobe PDFView/Open
Your IP: 35.172.233.215


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.