Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/16064
Title: Kết quả nghiên cứu kỹ thuật tưới nước và bón phân bổ sung cho sản xuất chè vụ đông xuân tại Phú Thọ
Authors: Phan, Chí Nghĩa
Nguyễn, Văn Toàn
Nguyễn, Ngọc Nông
Keywords: Tưới nước
Bón phân
Chè
Lứa hái
Mật độ búp
Vụ đông xuân
Issue Date: 2018
Series/Report no.: Tạp chí Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn;Số 334 .-Tr.88-92
Abstract: Trong những năm gần đây sản xuất chè vụ đông xuân đang có xu hướng phát triển mạnh về quy mô do hiệu quả sản xuất cao hơn so với sản xuất chè chính vụ. Nhằm thúc đẩy phát triển chè vụ đông xuân, tại Phú Thọ đã tiến hành nghiên cứu kỹ thuật tưới nước và bón phân cho chè vụ đông xuân; kết quả cho thấy, tưới nước bổ sung tháng 9 đến tháng 3 với lượng 800 m³/ha/tháng, kết hợp bón phân bổ sung 2 lần, mỗi lần 110 kg urê + 100 kg supe lân + 30 kg kali clorua vào tháng 9 và tháng 12 làm tăng mật độ búp chẻ trong vụ đông xuân lên 3 đến 4 lần, tăng năng suất trung bình một lứa hái, sản lượng chè vụ đông xuân tăng thêm 24,63 tạ/ha, lãi thuần đạt 87.872.000đ/ha, vượt 27.884.000đ/ha so với không tưới nước nhưng có bón phân bổ sung.
URI: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/16064
ISSN: 1859-4581
Appears in Collections:Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_356.56 kBAdobe PDFView/Open
Your IP: 3.229.117.191


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.