Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/16069
Title: Nhận diện hành vi quản trị lợi nhuận nhằm tránh lỗ và giảm lợi nhuận của các doanh nghiệp niêm yết trên thị trường chứng khoán Việt Nam
Authors: Trần, Kỳ Hân
Đường, Nguyễn Hưng
Keywords: Quản trị lợi nhuận
Quản trị lợi nhuận tránh lỗ
Thị trường chứng khoán
Issue Date: 2018
Series/Report no.: Tạp chí Nghiên cứu Kinh tế;Số 06 .-Tr.10-21
Abstract: Bài viết cung cấp bằng chứng về hành vi quản trị lợi nhuận nhằm tránh lỗ và tránh giảm lợi nhuận của các doanh nghiệp niêm yết trên thị trường chứng khoán Việt Nam. Bằng phương pháp phân phối lợi nhuận (Earnings Distribution Approach - EDA) với một bài viết chứng minh rằng các doanh nghiệp trên thị trường chứng khoán Việt Nam có thực hiện hành vi quản trị lợi nhuận nhằm tránh lỗ nhưng không thực hiện hành vi quản trị lợi nhuận nhằm tránh giảm lợi nhuận; đồng thời, phát hiện ra sự thay đổi vốn lưu động là các công cụ phổ biến để nhà quản trị thực hiện hành vi quản trị lợi nhuận tránh lỗ.
URI: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/16069
ISSN: 0866-7489
Appears in Collections:Nghiên cứu Kinh tế

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_8.83 MBAdobe PDFView/Open
Your IP: 44.192.79.149


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.