Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/16069
Nhan đề: Nhận diện hành vi quản trị lợi nhuận nhằm tránh lỗ và giảm lợi nhuận của các doanh nghiệp niêm yết trên thị trường chứng khoán Việt Nam
Tác giả: Trần, Kỳ Hân
Đường, Nguyễn Hưng
Từ khoá: Quản trị lợi nhuận
Quản trị lợi nhuận tránh lỗ
Thị trường chứng khoán
Năm xuất bản: 2018
Tùng thư/Số báo cáo: Tạp chí Nghiên cứu Kinh tế;Số 06 .-Tr.10-21
Tóm tắt: Bài viết cung cấp bằng chứng về hành vi quản trị lợi nhuận nhằm tránh lỗ và tránh giảm lợi nhuận của các doanh nghiệp niêm yết trên thị trường chứng khoán Việt Nam. Bằng phương pháp phân phối lợi nhuận (Earnings Distribution Approach - EDA) với một bài viết chứng minh rằng các doanh nghiệp trên thị trường chứng khoán Việt Nam có thực hiện hành vi quản trị lợi nhuận nhằm tránh lỗ nhưng không thực hiện hành vi quản trị lợi nhuận nhằm tránh giảm lợi nhuận; đồng thời, phát hiện ra sự thay đổi vốn lưu động là các công cụ phổ biến để nhà quản trị thực hiện hành vi quản trị lợi nhuận tránh lỗ.
Định danh: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/16069
ISSN: 0866-7489
Bộ sưu tập: Nghiên cứu Kinh tế

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
_file_8.83 MBAdobe PDFXem
Your IP: 35.172.233.215


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.