Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/16071
Title: Dự báo rủi ro phá sản trong các doanh nghiệp xây dựng niêm yết trên thị trường chứng khoán Việt Nam
Authors: Phan, Thị Thu Hà
Keywords: Chỉ số Z
Dự báo
Rủi ro phá sản
Doanh nghiệp xây dựng
Issue Date: 2018
Series/Report no.: Tạp chí Nghiên cứu Kinh tế;Số 06 .-Tr.22-27
Abstract: Trên cơ sở tổng hợp các nghiên cứu về rủi ro phá sản trong doanh nghiệp xây dựng, tác giả lựa chọn công cụ chỉ số Z để tiến hành thu thập số liệu thứ cấp từ các báo cáo tài chính đã qua kiểm toán trong năm 2016 của các doanh nghiệp xây dựng niêm yết trên sàn giao dịch chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh để tính toán hệ số Z điều chỉnh theo mô hình chỉ số Z của Altman, từ đó đưa ra một số kiến nghị đề xuất cho các doanh nghiệp nhằm tránh khỏi khả năng xảy ra rủi ro phá sản.
URI: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/16071
ISSN: 0866-7489
Appears in Collections:Nghiên cứu Kinh tế

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_4.63 MBAdobe PDFView/Open
Your IP: 3.226.248.180


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.