Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/16073
Title: Nông nghiệp thông minh: các vấn đề đặt ra và giải pháp chính sách
Authors: Đỗ, Kim Chung
Keywords: Nông nghiệp thông minh
Công nghiệp 4.0
Công nghệ vật lý
Công nghệ sinh học
Công nghệ điều hành
Issue Date: 2018
Series/Report no.: Tạp chí Nghiên cứu Kinh tế;Số 06 .-Tr.28-37
Abstract: Nông nghiệp thông minh là sản phẩm của cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ 4. Bài viết thảo luận nội hàm và các bộ phận hữu cơ của một nền nông nghiệp thông minh, chỉ ra xu hướng đổi mới và phát triển công nghệ trong các lĩnh vực kinh tế và quản lý, quản lý tài nguyên thiên nhiên và môi trường, trồng trọt, chăn nuôi, thủy sản, chế biến, bảo quản, khuyến nông và marketing trong nông nghiệp thông minh; các lợi ích, thách thức, thực trạng ứng dụng công nghệ nông nghiệp thông minh, các vấn đề đặt ra cho phát triển nông nghiệp thông minh, và đề xuất một số gợi ý chính sách cho phát triển nông nghiệp thông minh ở Việt Nam.
URI: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/16073
ISSN: 0866-7489
Appears in Collections:Nghiên cứu Kinh tế

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_8.31 MBAdobe PDFView/Open
Your IP: 34.204.198.244


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.