Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/16075
Title: Liên kết doanh nghiệp với nông dân – một số vấn đề lý luận và thực tiễn
Authors: Đào, Thị Hoàng Mai
Keywords: Liên kết
Doanh nghiệp
Nông thôn
Issue Date: 2018
Series/Report no.: Tạp chí Nghiên cứu Kinh tế;Số 06 .-Tr.38-46
Abstract: Ở Việt Nam, chủ trương của Chính phủ và ngành nông nghiệp là khuyến khích liên kết doanh nghiệp với nông dân trong sản xuất và tiêu thụ nông sản. Bài viết tổng thuật lại các dạng thức liên kết
URI: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/16075
ISSN: 0866-7489
Appears in Collections:Nghiên cứu Kinh tế

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_7.21 MBAdobe PDFView/Open
Your IP: 3.226.248.180


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.