Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/16076
Title: Động vật có xương sống, đề xuất giải pháp bảo tồn và phát triển bền vững ở khu bảo tồn thiên nhiên Pù Hoạt, Nghệ An
Authors: Nguyễn, Hải Hà
Keywords: Động vật có xương sống
Loài đặc hữu
Bền vững
Bảo tồn
Pù Hoạt
Nghệ An
Issue Date: 2018
Series/Report no.: Tạp chí Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn;Số 334 .-Tr.134-142
Abstract: Kết quả điều tra động vật có xương sống đã ghi nhận được ở Khu Bảo tồn Thiên nhiên (BTTN) Pù Hoạt có 589 loài, trong đó có 118 loài Thú, 30 họ, 12 bộ; Chim có 372 loài, 54 họ, 17 bộ; Bò sát có 62 loài, 16 họ, 2 bộ; Ếch nhái có 37 loài, 7 họ, 2 bộ; trong số 589 loài động vật có xương sống đã ghi nhận được tại Khu BTTN Pù Hoạt có 74 loài nguy cấp, quý hiếm có giá trị bảo tồn cao; có 58 loài được ghi trong Sách Đỏ Việt Nam (2007); 323 loài có tên trong Danh lục Đỏ IUCN (2017); 45 loài trong Phụ lục I, II, III CITES (2013); 71 loài trong Nghị định 32/ND - CP (2006). Về tính đa dạng loài khu hệ động vật Pù Hoạt ở mức độ đa dạng cao về tài nguyên Thú, mức khá về Chim, trung bình đa dạng về thành phần loài Bò sát và Ếch nhái; lần đầu tiên phát hiện phân bố mới của loài Cá cóc Việt Nam tại Khu BTTN Pù Hoạt; khu hệ động vật khu BTTN Pù Hoạt mang tính chất đặc trưng cho khu hệ động vật vùng Bắc Trung Bộ Việt Nam và khá giàu yếu tố đặc hữu; khu hệ động vật Khu BTTN Pù Hoạt phong phú về thành phần loài, nhưng mật độ cá thể thấp; các loài Thú; các loài Chim; Bò sát có kích thước lớn, có giá trị đều ở mức ít hoặc hiếm gặp; các loài có mật độ khá hoặc nhiều là những loài có kích thước nhỏ ít giá trị; áp lực lớn nhất vào Khu BTTN Pù Hoạt là khai thác gỗ và săn bắn; các giải pháp hiện nay cần tăng cường công tác quản lý bảo vệ tài nguyên rừng đặc biệt là khu vực phân bố tập trung các loài động vật nguy cấp, quý hiếm; cần xây dựng chương trình điều tra giám sát cụ thể đánh giá đầy đủ hơn về: mật độ, trữ lượng, vùng phân bố tập trung đối với các loài có giá trị đặc biệt trong bảo tồn; tăng cường nâng cao năng lực của đội ngũ cán bộ quản lý, cán bộ khoa học và trang thiết bị cho lực lượng kiểm lâm.
URI: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/16076
ISSN: 1859-4581
Appears in Collections:Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_624.88 kBAdobe PDFView/Open
Your IP: 3.229.117.191


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.