Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/16083
Title: Thanh toán trái phiếu chính phủ: kinh nghiệm quốc tế và bài học cho Việt Nam
Authors: Lê, Thanh Tâm
Trần, Thị Thúy An
Keywords: Trái phiếu chính phủ
Thanh toán
Mô hình thanh toán
Issue Date: 2018
Series/Report no.: Tạp chí Nghiên cứu Kinh tế;Số 06 .- Tr.86-95
Abstract: Bài viết tổng kết kinh nghiệm của một số quốc gia về mô hình và cơ chế thanh toán trái phiếu chính phủ, đánh giá thực trạng hoạt động này tại Việt Nam. Từ đó đề xuất một số khuyến nghị nhằm hoàn thiện hoạt động thanh toán trái phiếu chính phủ trong thời gian tới.
URI: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/16083
ISSN: 0866-7489
Appears in Collections:Nghiên cứu Kinh tế

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_7.6 MBAdobe PDFView/Open
Your IP: 34.204.198.244


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.