Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/16092
Title: Nghiên cứu đánh giá ứng dụng phần mềm mã nguồn mở trong xử lý, thành lập mô hình số bề mặt và bình đồ ảnh trực giao từ ảnh máy bay không người lái
Authors: Nguyễn, Vũ Giang
Tống, Sĩ Sơn
Lê, Quang Toan
Vũ, Hữu Long
Trần, Minh Ý
Nguyễn, Việt Hùng
Vũ, Phan Long
Keywords: Phần mềm mã nguồn mở
Trắc địa ảnh
Issue Date: 2018
Series/Report no.: Tạp chí Tài nguyên & Môi trường;Số 9 .- Tr.26-28
Abstract: Nghiên cứu thực nghiệm đánh giá khả năng xử lý ảnh của phần mềm Pix4Dmapper và OpenDroneMap đại diện cho hai nhóm phần mềm thương mại và mã nguồn mở thường sử dụng, dễ tiếp cận đối với người sử dụng phổ thông.
URI: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/16092
ISSN: 1859-1477
Appears in Collections:Tài nguyên và Môi trường

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_2.46 MBAdobe PDFView/Open
Your IP: 44.197.111.121


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.