Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/16106
Title: Trường hợp phạm nhiều tội và trường hợp trùng luật – từ lí thuyết đến sự thể hiện trong Bộ luật hình sự Việt Nam
Authors: Nguyễn, Ngọc Hòa
Keywords: Bộ luật hình sự
Lí thuyết
Phạm nhiều tội
Sự thể hiện
Trường hợp trùng luật
Issue Date: 2018
Series/Report no.: Tạp chí Luật học;Số 05 .- Tr.26-37
Abstract: Bài viết phân tích các trường hợp phạm nhiều tội để phân biệt với trường hợp không phải là trường hợp phạm nhiều tội mà chỉ là trường hợp “trùng luật”. Trong đó, tác giả làm rõ các trường hợp tuy thỏa mãn nhiều cấu thành tội phạm nhưng vẫn chỉ là trường hợp phạm một tội do các cấu thành tội phạm này hoặc do các hành vi đã thực hiện có quan hệ đặc biệt với nhau. Bài viết đánh giá những nội dung được và chưa được của Bộ luật hình sự, đặc biệt là Bộ luật hình sự năm 2015 trong việc thể hiện lí thuyết về “phạm nhiều tội” và trùng luật.
URI: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/16106
ISSN: 0868-3522
Appears in Collections:Luật học

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_35.24 MBAdobe PDFView/Open
Your IP: 3.214.184.223


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.