Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/16107
Title: Hoàn thiện pháp luật về chấm dứt hợp đồng thử việc
Authors: Nguyễn, Văn Tố Hữu
Keywords: Chấm dứt
Hoàn thiện
Hợp đồng thử việc
Pháp luật
Issue Date: 2018
Series/Report no.: Tạp chí Luật học;Số 05 .- Tr.38-46
Abstract: Bộ luật Lao động năm 2012 và các văn bản hướng dẫn thi hành tuy chưa có nhiều quy định về chấm dứt hợp đồng thử việc nhưng việc áp dụng pháp luật về vấn đề này đã có những hạn chế nhất định. Bài viết phân tích pháp luật hiện hành, chỉ rõ những hạn chế, đưa ra giải pháp nhằm hoàn thiện các quy định của pháp luật về chấm dứt hợp đồng thử việc.
URI: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/16107
ISSN: 0868-3522
Appears in Collections:Luật học

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_6.96 MBAdobe PDFView/Open
Your IP: 18.206.238.176


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.