Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/16113
Title: Thực hiện “tự trị thôn dân” trong xây dựng nông thôn mới ở Trung Quốc
Authors: Nguyễn, Trọng Bình
Keywords: Tự trị thôn dân
Ủy ban thôn dân
Xây dựng nông thôn mới
Trung Quốc
Issue Date: 2018
Series/Report no.: Tạp chí Nghiên cứu Trung Quốc;Số 05 .- Tr.03-12
Abstract: Hội nghị Trung ương 5 khóa XVI (10/2005) của Đảng Cộng sản Trung Quốc đã đề ra chủ trương xây dựng nông thôn mới xã hội chủ nghĩa. Với bốn nội dung cơ bản là phát triển kinh tế, thực hiện dân chủ pháp quyền, phát triển xã hội và phát triển văn hóa, công cuộc xây dựng nông thôn mới ở Trung Quốc đã đạt được nhiều thành tựu quan trọng. Thực hiện tự trị thôn dân (thực hiện tự trị, tự quản của người dân ở thôn, làng) ở Trung Quốc vừa là một trong những yêu cầu cơ bản của xây dựng nông thôn mới, vừa là nhân tố quan trọng đảm bảo tính bền vững của công cuộc xây dựng nông thôn mới. Bài viết khái lược về cơ chế tự trị thôn dân và việc vận dụng cơ chế này trong quá trình xây dựng nông thôn mới ở Trung Quốc hiện nay.
URI: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/16113
ISSN: 0868-3670
Appears in Collections:Nghiên cứu Trung Quốc

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_6.03 MBAdobe PDFView/Open
Your IP: 3.236.98.25


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.