Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/16149
Title: Giáo dục ý thức chính trị cho sinh viên ở Việt Nam hiện nay
Authors: Phạm, Xuân Đức
Keywords: Giáo dục
Ý thức chinh trị
Sinh viên
Issue Date: 2018
Series/Report no.: Tạp chí Khoa học Xã hội Việt Nam;Số 7 .- Tr.76-81
Abstract: Giáo dục ý thức chính trị là một nội dung quan trọng và bắt buộc trong chương trình học tập của sinh viên các trường đại học và cao đẳng ở Việt Nam hiện nay. Giáo dục ý thức chính trị ở các trường đó bao gồm: giáo dục chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam; giáo dục tình cảm, niềm tin, ý chí, hành vi chính trị đúng đắn; giáo dục bản lĩnh chính trị, lòng tự hào, tự tôn dân tộc; giáo dục đạo đức cách mạng, lối sống đẹp. Trên thực tế việc giáo dục ý thức chính trị cho sinh viên các trường đại học và cao đẳng ở Việt Nam hiện nay còn nhiều hạn chế. Điều đó đòi hỏi chủ thể giáo dục cần đổi mới nội dung và phương thức giáo dục.
URI: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/16149
ISSN: 1013 - 4328
Appears in Collections:Khoa học Xã hội Việt Nam

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_4.4 MBAdobe PDFView/Open
Your IP: 3.235.22.210


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.