Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/1623
Title: Nhận diện suy thoái về đạo đức của cán bộ, đảng viên - những yếu tố tác động và giải pháp phòng ngừa
Authors: Nguyễn, Chí Mỳ
Keywords: Suy thoái đạo đức
Cán bộ
Đảng viên
Giải pháp
Issue Date: 2018
Series/Report no.: Tạp chí Cộng sản;Số 906 .- Tr.22-26
Abstract: Ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về đạo đức của cán bộ, đảng viên là vấn đề hệ trọng, cấp thiết trước mắt và cả lâu dài, là công việc nội bộ của Đảng nhưng cũng là công việc chung của toàn thể nhân dân. Đảng phải dựa vào nhân dân và nhân dân phải tin vào Đảng, hợp sức với Đảng thì công cuộc này mới nhanh chóng thành công.
URI: http://172.18.63.105/jspui/handle/123456789/1623
ISSN: 0866-7276
Appears in Collections:Cộng sản

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
3.43 MBAdobe PDF
Your IP: 44.200.112.172


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.