Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/1624
Title: Xây dựng đội ngũ cán bộ cấp chiến lược ở nước ta hiện nay - quan niệm, đặc điểm và những mâu thuẫn cần giải quyết
Authors: Đoàn, Minh Huấn
Keywords: Đội ngũ cán bộ cấp chiến lược
Công tác cán bộ
Xây dựng Đảng
Issue Date: 2018
Series/Report no.: Tạp chí Cộng sản;Số 906 .- Tr.27-33
Abstract: Xây dựng đội ngũ cán bộ cấp chiến lược có vai trò đặc biệt quan trọng trong toàn bộ công tác cán bộ của Đảng. Vì vậy, chăm lo xây dựng cán bộ cấp chiến lược phải được xem là trọng tâm trong công tác cán bộ. Muốn vậy, cần phải nhận diện được các đặc điểm, phát hiện các mâu thuẫn và đề xuất phương thức giải quyết mâu thuẫn, tìm động lực cho cán bộ cấp chiến lược phát triển, xứng đáng với vị thế, trách nhiệm trong toàn bộ sự nghiệp đổi mới.
URI: http://172.18.63.105/jspui/handle/123456789/1624
ISSN: 0866-7276
Appears in Collections:Cộng sản

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
4.97 MBAdobe PDF
Your IP: 18.205.176.39


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.