Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/16251
Title: Ảnh hưởng của các nhân tố sinh thái đến phân bố loài cây Sến trung (Homalium ceylanicum (Gardner) Benth) ở tỉnh Thừa Thiên Huế
Authors: Vũ, Đức Bình
Nguyễn, Văn Lợi
Nguyễn, Thị Thanh Nga
Keywords: FAHP
GIS
Lớp nhân tố sinh thái
Sến trung
Thừa Thiên - Huế
Issue Date: 2018
Series/Report no.: Tạp chí Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn;Số 333 .- Tr.122-129
Abstract: Mục tiêu của nghiên cứu là tích hợp các nhân tố sinh thái ảnh hưởng thông qua mô hình phối hợp tuyến tính có trọng số GIS để xác định vùng phân bố tự nhiên cho loài Sến trung (Homalium ceylanicum (Gardner) Benth) ở tỉnh Thừa Thiên - Huế. Nghiên cứu đã sử dụng tiến trình phân tích thứ bậc mở FAHP (Fuzzy Analytic Hierarchy Process) để xác định trọng số của các nhân tố sinh thái cùng với kết quả phân loại tư liệu ảnh vệ tinh Landsat 8 OLI chụp tháng 9 năm 2017 và số liệu điều tra trên thực địa. Kết quả nghiên cứu cho thấy vùng phân bố thích hợp cho cây Sến trung trong rừng tự nhiên ở đai cao dưới 1.110 mét so với mực nước biển với diện tích 101.088,0 ha, chiếm 20,08% tổng diện tích tự nhiên vùng nghiên cứu, trong đó diện tích vùng phân bố thích hợp cao, trung bình và thấp lần lượt là 25.708,4 ha (chiếm 5,11%), 74.667,4 (chiếm 14,83%) và 712,2 (chiếm 0,14%).
URI: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/16251
ISSN: 1859-4581
Appears in Collections:Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_606.27 kBAdobe PDFView/Open
Your IP: 44.200.112.172


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.