Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/16298
Title: Quan điểm của Jean – Jacques rousseau về chiến tranh và trạng thái chiến tranh từ góc nhìn quan hệ quốc tế
Authors: Huỳnh, Tâm Sáng
Keywords: Rousseau
Con người
Quốc gia
Chiến tranh
Quan hệ quốc tế
Issue Date: 2018
Series/Report no.: Tạp chí Nghiên cứu Châu Âu;Số 06 .- Tr.50-61
Abstract: Trong lĩnh vực quan hệ quốc tế, Jean – Jacques Rousseau được xem như một trong những nhà tiên phong của chủ nghĩa hiện thực. Các công trình của ông tập trung bàn về con người, trạng thái tự nhiên và xã hội, giúp soi đường và gợi mở nhiều khía cạnh nghiên cứu cho quan hệ quốc tế. Trong các công trình của Rousseau, quan điểm về chiến tranh và tình trạng chiến tranh đã đặt ra những nền móng lý luận quan trọng cho chủ nghĩa hiện thực. Nghiên cứu tư tưởng của Rousseau về chiến trang và tình trạng chiến tranh không chỉ giúp hiểu biết tốt hơn về những nguyên căn chính trị và xã hội của chiến tranh mà còn giúp làm rõ mối tương quan của chúng với xã hội đương đại.
URI: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/16298
ISSN: 0868-3581
Appears in Collections:Nghiên cứu Châu Âu

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_7.63 MBAdobe PDFView/Open
Your IP: 3.226.97.214


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.