Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/16304
Title: Quản trị công ty trách nhiệm hữu hạn của Cộng hòa Liên bang Đức và kinh nghiệm cho Việt Nam
Authors: Tống, Hoàng Hà
Keywords: Công ty
Công ty trách nhiệm hữu hạn
Thành viên công ty
Quản trị công ty
Issue Date: 2018
Series/Report no.: Tạp chí Nghiên cứu Châu Âu;Số 06 .- Tr.74-81
Abstract: Luật Công ty trách nhiệm hữu hạn (Gesetz betreffend Gesellschafi mit beschranker Haftung) năm 1982 của Đức là văn bản luật đầu tiên trên thế giới quy định về công ty trách nhiệm hữu hạn (TNHH), Công ty TNHH (Gesellschaft mit beschranker Haftung, viết tắt là GmbH) là mô hình công ty do các nha làm luật Đức sáng tạo trên cơ sở kết hợp ưu điểm của mô hình công ty hợp danh và mô hình công ty cổ phần. Bài viết tiếp cận những quy định chủ yếu của pháp luật Đức về quản trị công ty TNHH. Trên cơ sở đó, có thể khảo cứu một số kinh nghiệm trong quá trình xây dựng và hoàn thiện pháp luật về công ty trách nhiệm hữu hạn ở Việt Nam.
URI: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/16304
ISSN: 0868-3581
Appears in Collections:Nghiên cứu Châu Âu

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_5.16 MBAdobe PDFView/Open
Your IP: 3.226.97.214


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.