Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/16335
Title: Kết quả khả quan trong thực hiện Nghị quyết số 19-2017/NQ-CP của Chính phủ
Authors: Nguyễn, Xuân Quỳnh
Keywords: Nghị quyết 19-2017/NQ-CP
Chính phủ
Issue Date: 2018
Series/Report no.: Tạp chí Tài nguyên & Môi trường;Số 11 .- Tr.34-35
Abstract: Thực hiện Nghị quyết số 19-2017/NQ-CP ngày 06/02/2017 của Chính phủ về tiếp tục thực hiện những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia năm 2017, định hướng đến năm 2020, Bộ TN&MT đã triển khai thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu, quan trọng và đạt được nhiều kết quả khả quan.
URI: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/16335
ISSN: 1859-1477
Appears in Collections:Tài nguyên và Môi trường

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_1.58 MBAdobe PDFView/Open
Your IP: 3.236.8.46


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.