Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/16522
Title: Nâng cao hiệu quả chính sách khai thác khoáng sản trong hội nhập kinh tế quốc tế nhìn từ Cộng đồng Kinh tế ASEAN
Authors: Nguyễn, Hữu Đạt
Lại, Văn Mạnh
Keywords: Chính sách khai thác
Tài nguyên khoáng sản
Hội nhập kinh tế quốc tế
ASEAN
Issue Date: 2018
Series/Report no.: Tạp chí Tài nguyên & Môi trường;Số 11 .- Tr.28-30
Abstract: Tài nguyên khoáng sản có vai trò quan trọng đối với sự phát triển của con người. Trong tiến trình hội nhập kinh tế kinh tế ASEAN luôn tăng cường, đề cao vai trò hợp tác trong lĩnh vực khoáng sản. AEC ra đời sẽ hứa hẹn tương lai ngành khai khoáng ở khu vực ASEAN ngày càng trở nên bùng nổ, đáp nhu cầu ngày càng tăng từ sản xuất hàng hóa... Điều này, sẽ tác động đến HĐKS của Việt Nam, đòi hỏi Việt Nam cần phải thích ứng, nâng cao hiệu quả các chính sách khoáng sản.
URI: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/16522
ISSN: 1859-1477
Appears in Collections:Tài nguyên và Môi trường

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_2.56 MBAdobe PDFView/Open
Your IP: 35.172.111.47


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.