Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/16528
Title: Liêm chính trong hoạt động ngân hàng
Authors: Nguyễn, Thị Kim Oanh
Keywords: Liêm chính
Ngân hàng
Quản trị rủi ro
Issue Date: 2018
Series/Report no.: Tạp chí Ngân hàng;Số 13 .- Tr.10-14
Abstract: Các rủi ro xảy ra với mức độ thất thoát lớn về vật chất và nhân sự trong hoạt động ngân hàng gần đây đã thực sự báo động về tính liêm chính trong hoạt động ngân hàng.
URI: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/16528
ISSN: 0866-7462
Appears in Collections:Ngân hàng

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_1.72 MBAdobe PDFView/Open
Your IP: 3.214.184.223


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.