Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/16532
Title: Đa dạng thành phần loài thực vật bậc cao có mạch tại huyện Phù Ninh, tỉnh Phú Thọ
Authors: Nguyễn, Bình Liêm
Lê, Đồng Tấn
Keywords: Hệ thực vật
Phù Ninh
Tài nguyên thực vật
Tính đa dạng thực vật
Issue Date: 2018
Series/Report no.: Tạp chí Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn;Số 333 .- Tr.144-150
Abstract: Kết quả nghiên cứu đã xác định hệ thực vật ở huyện Phù Ninh, tỉnh Phú Thọ có 764 loài thuộc 510 chi 154 họ 6 ngành thực vật bậc cao có mạch. Trong đó ngành Mộc lan (Magnoliophyta) đa dạng nhất với 725 loài (chiếm 94,90% tổng số loài) 481 chi (chiếm 94,31% tổng số chi) và 128 họ (chiếm 81,12% tổng họ); sau đó là ngành Dương xỉ (Polypodiophyta) có 28 loài (chiếm 3,66%), 20 chi (chiếm 3,92%) và 17 họ (chiếm 11,04%), tiếp đến là ngành Thông (Pynophyta) có 7 loài (chiếm 0,92%) 5 chi (chiếm 0,98% và 5 họ (chiếm 3,25%), ngành Thông đất (Lycopodiaphyta) có 2 loài (chiếm 0,26%), 2 chi (chiếm 0,39%) và 2 họ (chiếm 1,30%), ngành Quyết lá thông (Psilotophyta) và ngành Cỏ tháp bút (Equisetophyta) cùng có 1 loài (chiếm 0,13%), 1 chi (chiếm 0,20%) và 1 họ (chiếm 0,66%). Tổng số loài của 10 họ đa dạng nhất với 45 loài (họ có từ 15 loài trở lên) và 246 loài (chiếm 34,55% tổng số loài) và 168 chi (chiếm 32,94% tổng số chi), trong đó họ Thầu dầu (Euphobiaceae) đa dạng nhất với 45 loài (chiếm 5,89%), 31 chi (chiếm 6,08%), 11 chi (chiếm 2,16% tổng số chi) có từ 5 loài trở lên với tổng số 70 loài, chiếm 9,16% tổng số loài; Ficus là chi đa dạng nhất có 10 loài (chiếm 1,3% tổng số loài). Hệ thực vật ở huyện Phù Ninh, tỉnh Phú Thọ có 7 nhóm tài nguyên, trong đó: nhóm cây làm thuốc có 610 loài, 426 chi 137 họ; nhóm cây ăn được 211 loài, 139 chi, 78 họ; nhóm cây cho gỗ 107 loài, 85 chi, 43 họ; nhóm cây làm cảnh 66 loài, 55 chi, 38 họ; nhóm cây cho tinh dầu 46 loài, 30 chi, 15 họ; nhóm cây làm thức ăn gia súc 33 loài, 20 chi, 7 họ; nhóm cây cho dầu nhựa 13 loài, 12 chi, 10 họ.
URI: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/16532
ISSN: 1859-4581
Appears in Collections:Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_537.93 kBAdobe PDFView/Open
Your IP: 3.237.71.23


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.