Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/16534
Title: Luật an ninh mạng - sự cần thiết và công tác tuyên truyền tạo đồng thuận xã hội
Authors: Nguyễn, Minh Phong
Nguyễn, Trần Minh Trí
Keywords: Luật an ninh mạng
Công tác tuyên truyền
Đồng thuận xã hội
Issue Date: 2018
Series/Report no.: Tạp chí Ngân hàng;Số 14 .- Tr.2-6
Abstract: An ninh mạng là vấn đề an ninh phi truyền thống, ngày càng được thế giới quan tâm và trên thực tế, đã có hàng loạt luật An ninh mạng được các nước thông qua, cả châu Âu, Mỹ, Á...Quốc hội Việt Nam cũng đã thông qua Luật An ninh mạng. Bên cạnh sự đồng thuận của đông đảo người dân, dư luận mạng vẫn có một số quan ngại về tự do Internet do chưa hiểu đúng, đầy đủ... Bởi vậy, cần thiết tiếp tục hoàn thiện và tăng cường tuyên truyền tạo đồng thuận xã hội cao về luật mới ban hành này.
URI: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/16534
ISSN: 0866-7462
Appears in Collections:Ngân hàng

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_5.03 MBAdobe PDFView/Open
Your IP: 3.214.184.223


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.