Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/16539
Title: Chặng đường 70 năm xây dựng và phát triển của đảng bộ khối các cơ quan Trung ương
Authors: Trần, Việt Bắc
Tô, Thị Linh
Keywords: Xây dựng
Đảng bộ khối cơ quan Trung ương
Phát triển
Issue Date: 2018
Series/Report no.: Tạp chí Ngân hàng;Số 14 .- Tr.13-14
Abstract: Thắng lợi của Cách mạng tháng Tám và sự ra đời của nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa đã khẳng định đường lối đúng đắn, sự chỉ đạo thông suốt đường lối đó trong thực tiễn và tổ chức cách mạng của Đảng ta. Đó là “lần đầu tiên trong lịch sử cách mạng của các dân tộc thuộc địa, một Đảng mới 15 tuổi đã lãnh đạo cách mạng thành công, đã nắm chính quyền toàn quốc”. Ngay sau Cách mạng Tháng Tám, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã ký nhiều sắc lệnh, quyết định thành lập các cơ quan, bộ, ban, ngành, đoàn thể Trung ương và trực tiếp lãnh đạo, đưa hệ thống cơ quan này vào hoạt động tích cực, hiệu quả nhằm bảo vệ chính quyền cách mạng và xây dựng đất nước.
URI: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/16539
ISSN: 0866-7462
Appears in Collections:Ngân hàng

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_2.97 MBAdobe PDFView/Open
Your IP: 18.206.238.176


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.