Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/16541
Title: Xây dựng và rèn luyện phong cách, tác phong công tác của người đứng đầu theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh
Authors: Cấn, Quốc Hưng
Keywords: Rèn luyện phong cách
Tác phong công tác
Người đứng đầu
Tư tưởng
Đạo đức
Hồ Chí Minh
Phong cách
Issue Date: 2018
Series/Report no.: Tạp chí Ngân hàng;Số 14 .- Tr.13-14
Abstract: Qua 2 năm thực hiện Chỉ thị số 05-CT/ TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh đã thu được những kết quả tích cực. Năm 2018, tiếp tục triển khai thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW với chuyên đề “Xây dựng phong cách, tác phong công tác của người đứng đầu, của cán bộ, đảng viên theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, bài viết này xin được nghiên cứu ở góc độ: “Xây dựng và rèn luyện phong cách, tác phong công tác của người đứng đầu theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, bởi trong thực tế hiện nay, không it những vấn đề bức xúc được đề cập trên các phương tiện truyền thông, mạng xã hội có liên quan đến đạo đức, phong cách của cán bộ lãnh đạo, người đứng đầu các cơ quan, đơn vị trong bộ máy của hệ thống chính trị.
URI: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/16541
ISSN: 0866-7462
Appears in Collections:Ngân hàng

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_2.01 MBAdobe PDFView/Open
Your IP: 3.235.239.156


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.