Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/16542
Title: Đo lường rủi ro lãi xuất trên sổ ngân hàng - yêu cầu của Basel và khuyến nghị cho Việt Nam
Authors: Nguyễn, Thị Thu Trang
Vũ, Hải Yến
Keywords: Lãi suất
Basel
Khuyến nghị
Ngân hàng
Việt Nam
Quản trị rủi ro
Sổ ngân hàng
Issue Date: 2018
Series/Report no.: Tạp chí Ngân hàng;Số 14 .- Tr.15-22
Abstract: Bài viết tìm hiểu về rủi ro lãi suất trên sổ ngân hàng (IRRBB- interest rate risk in the banking book), tập trung hơn vào các khuyến nghị của Basel về mô hình khung đo lường và các phương pháp đo lường IRRBB. Thông qua tìm hiểu kinh nghiệm một số nước về đo lường và quản lý IRRBB, cũng như thực trạng quản lý và đo lường rủi ro lãi suất tại Việt Nam, nhóm tác giả đề xuất một số khuyến nghị đối với Ngân hàng Nhà nước (NHNN) và các ngân hàng thương mại (NHTM) trong việc quản lý, đo lường IRRBB.
URI: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/16542
ISSN: 0866-7462
Appears in Collections:Ngân hàng

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_7.37 MBAdobe PDFView/Open
Your IP: 3.214.184.223


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.