Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/16545
Title: Quyền tác giả trong hoạt động sao chép và số hóa tài liệu tại thư viện các Trường đại học
Authors: Ngô, Nguyễn Cảnh
Keywords: Luật bản quyền
Quyền tác giả
Sao chép
Số hóa
Thư viện đại học
Issue Date: 2018
Series/Report no.: Tạp chí Thư viện Việt Nam;Số 02 .-Tr.7-14
Abstract: Bảo hộ quyền tác giả nói chung và trong hoạt động thư viện - thông tin tại các trường đại học nói riêng hiện đang là vấn đề nhận được nhiều sự quan tâm của chuyên gia trong lĩnh vực khoa học pháp lý và thư viện. Bài viết phân tích những quy định pháp luật về sao chép và số hoá tài liệu trong các thư viện nói chung và thư viện trường đại học nói riêng; những khó khăn, bất cập khi thực hiện các hoạt động này. Qua đó, tác giả đưa ra một số đề xuất và kiến nghị nhằm nâng cao hiệu quả thực thi bảo hộ quyền tác giả trong hoạt động thư viện - thông tin tại các trường đại học.
URI: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/16545
ISSN: 1859-1450
Appears in Collections:Thư viện Việt Nam

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_514.73 kBAdobe PDFView/Open
Your IP: 3.236.98.25


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.